Vår barnehage

Alba driver en barnehage i Norge. Vårt utgangspunkt er at alle barn har rett til å være en del av en lærende organisasjon.

Barnehagepedagogikk i vår tid baserer seg på helt andre forutsetninger enn for bare noen tiår tilbake. Vi får stadig mer kunnskap om barn, og samfunnet endres raskt. Vår pedagogiske praksis tar utgangspunkt i at mennesker lærer både individuelt og i gruppe, og at det å lære sammen med andre er den mest kvalifiserte formen for læring. Vi er overbevist om at barn har en sterk drivkraft og et fantastisk potensiale for oppdagelser, utforskning og læring.

Våre barnehager er ulike og vektlegger ulike ting, men vi etterstreber å ha noen felles verdier som kobler oss sammen. De fleste søker inspirasjon fra Reggio Emilias kommunale barnehager. Er du interessert i hvordan vi tolker Reggio Emilias pedagogiske er faringer, tar flere av våre barnehager i mot studiebesøk.

Du finner kontaktinformasjon og lenker til barnehagenes hjemmesider under kontakt i menylinja.


Barn har et fantastisk potensiale for læring

Hvert enkelt barn er helt unikt, men det unike blir først synlig i møte med og i relasjon til andre. For oss er derfor barnehagen en arena for demokrati. Et sted der fellesskap og kollektive ideer løftes fram som særlig viktige.

Vi ser barns lek som et uttrykk for livsvilje og livsapetitt og som sterkt forbundet med demokratiske verdier. Våre barnehager forsøker å fordype demokratiske verdier og praksiser. Vi utvikler vårt syns på barn, kunnskap og læring i dialog med Reggio Emilias pedagogiske erfaringer.

For oss er pedagogikk og omsorg gjensidig forbundet med hverandre og er også hverandres forutsetninger. Vår tilnærming til omsorg skjer derfor gjennom et utvidet omsorgsbegrep som innbefatter en lyttende pedagogikk der nærhet, omtenksomhet, deltakelse og fordypning står sentralt.

På samme måte vil også vårt læringsbegrep handle om læring i vid forstand. Læring kan ikke skilles fra leken eller fra livet selv. Like lite som hodet kan skilles fra kroppen, slik Loris Malaguzzi beskriver det i diktet sitt Et barn har hundre språk. For at barnet skal oppfattes som, og oppfatte seg selv som subjekt, krever det pedagoger som klarer å se barndommens og pedagogikkens kompleksitet. For at hvert enkelt barn skal få mulighet til å utvikle sitt potensiale, må pedagogene operere med et vidt normalitetsbegrep. Ulikhet må være en verdi og ikke en målestokk på annerledeshet.

For å utvikle barnehagens innhold og kvaliteter, trenger vi pedagogisk dokumentasjon og tid til refleksjon. Det er gjennom kritisk refleksjon over egen praksis, og over barnehagens fysiske miljø, at barnehagen blir et bedre sted for barna å være.


Vi lærer best sammen med andre

Vi mennesker lærer både individuelt og i gruppe. Vi er overbevist om at læring sammen med andre er den mest kvalifiserte formen for læring.

I våre barnehager ser vi hvert enkelt barn som en ressurs for gruppa og gruppa som en ressurs for hvert enkelt barn. Vi tror mer på spørsmål enn på ferdige svar. Det er derfor viktig for oss at pedagogikken bygger på:

 • eksperimentering og utforskning
 • kreative prosesser
 • glede og frustrasjon
 • kommunikasjon og samhandling
 • læring i fellesskap
 • verdien av små grupper.

Aktiv deltakelse og utforskning som grunnlag for lek, læring og levd liv bidrar, slik vi ser det, til danningsprosesser som styrker barnets subjektivitet. Noe som for oss er et svært viktig perspektiv i barnehagens mandat.

Med disse verdiene ønsker vi å utvikle praksiser der fokuset ligger på prosessene i pedagogikken.

 • Vi vil at pedagogisk dokumentasjon skal være vårt verktøy for synliggjøring og stadig utvikling av våre pedagogiske verdier og praksiser. Pedagogisk dokumentasjon er en viktig møteplass for barn, familier og pedagoger.
 • Vi vil utvikle ateliekulturer i barnehagene våre, der undring og utforskning er viktigere enn produkter og der hundrespråklighet er et symbol for (minst) hundre måter å tenke på, være på og lære på.
 • Vi vil tilby et rikt utvalg av materialer og hele tiden videreutvikle rommet som den tredje pedagog. I dette ligger også en erkjennelse av at materialene har iboende egenskaper og er aktive aktører i å skape muligheter i pedagogikken.
 • Vi vil ta i bruk gjenbruksmaterialer fordi vi ser at slike materialer har et annet potensiale i pedagogisk sammenheng enn ferdigproduserte leker har. I tillegg bidrar gjenbruk til å begrense forbruk. Slik kan barnehagen bidra til bærekraftig utvikling.
 • Vi vil etterstrebe arbeid i små grupper fordi den lille gruppen har stor betydning for hvert enkelt barn og for muligheten for kollektive læreprosesser.